Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนประชาชนในชุมชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนประชาชนในชุมชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวน ยุว อสม. บอกต่อกระตุ้นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว และประชาชนในชุมชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มภูมิคุ้มกันลดการป่วยหนัก และเสียชีวิต

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งได้ทำการเปิดภาคเรียน มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในสถานศึกษา อาจทำให้อัตราการแพร่ระบาดของโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเชิญชวนและสนับสนุนให้ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสาในการสื่อสารสุขภาพด้านต่างๆ บอกต่อสาระความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยการเชิญชวนเพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นโควิด 19 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เข้ารับการฉีดวัคซีนประจำปี โดยแนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม ในช่วงก่อนฤดูฝน โดยห่างจากเข็มสุดท้าย หรือหลังติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง ซึ่งจะเป็นวัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนัก และการเสียชีวิต

Share this post