Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

บัตรทองเพิ่มสิทธิการรักษาหลอดเลือดอุดตัน โดยการใช้สายสวนหลอดเลือด (EVT)

บัตรทองเพิ่มสิทธิการรักษาหลอดเลือดอุดตัน โดยการใช้สายสวนหลอดเลือด (EVT)

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นภาวะหลอดเลือดอุดตันหรือภาวะหลอดเลือดตีบ ทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมอง ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ รายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ราย/วันทั่วโลก

.

ที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือด (Alteplase) ได้ฟรี ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด แต่ปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีการรักษาที่เรียกกันว่า “การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment (EVT)” และมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันแล้วว่า หากใช้ EVT ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด จะทำให้การรักษาได้ผลที่ ‘ดีกว่า’ ช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตและพิการได้ ‘มากกว่า’ การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียว

.

ก่อนหน้านี้ อุปกรณ์สำหรับใช้รักษาด้วยวิธี EVT ยังมีราคาที่ ‘ค่อนข้างสูง’ จึงทำให้ระบบบัตรทองยังไม่มีการสนับสนุนค่าบริการส่วนนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงสนับสนุนทุนให้กับทีมวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบประเมินความคุ้มค่า หลังจากทำการประเมินแล้วพบว่ายังอยู่ภายใต้ศักยภาพระบบบริการของประเทศไทยที่สามารถทำได้ ส่วนความพร้อมของการให้บริการและทำหัตถการด้วย EVT ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ให้บริการ EVT ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 52 แห่ง (ภาคกลาง 40 แห่ง / ภาคเหนือ 6 แห่ง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง / ภาคตะวันออก 1 แห่ง / ภาคใต้ 2 แห่ง)

.

ภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้พิจารณาเพิ่มการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี EVT เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบ ‘บัตรทอง’ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันที่เข้าเกณฑ์การรักษาแล้ว ไม่ว่าจะมีข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่ก็ตาม

Share this post