Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

บางกอกแอร์เวย์ เปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ – ลำปาง – แม่ฮ่องสอน

บางกอกแอร์เวย์ เปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ – ลำปาง – แม่ฮ่องสอน

บางกอกแอร์เวย์ เปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ – ลำปาง – แม่ฮ่องสอน

เริ่ม 2 สิงหาคม 2566

บินอาทิตย์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

PG205 >> สุวรรณภูมิ – ลำปาง – แม่ฮ่องสอน และ

PG206 >> แม่ฮ่องสอน -ลำปาง-สุวรรณภูมิ

ทั้งขาไปและกลับจะแวะ Transit ที่ลำปางประมาณ 40 นาที

Share this post