Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

ระวัง!! โรคไข้เลือดออก หน้าฝนนี้ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวัง!! โรคไข้เลือดออก หน้าฝนนี้

ระวัง!! โรคไข้เลือดออก หน้าฝนนี้ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวัง!! โรคไข้เลือดออก หน้าฝนนี้

รัฐบาลเตือนประชาชน เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผยว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกมาสู่คน โดยมักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกป

ขอเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน โรงเรียน และชุมชน โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ) ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ รวมถึงป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย

อีกทั้งขณะนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียน ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและบางพื้นที่เริ่มมีฝนตก ขอให้สถานศึกษา ศูนย์เด็กในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของบุตรหลานและคนในครอบครัว หากพบมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีจุดแดง เล็กๆ ขึ้นตามลำตัว และเบื่ออาหาร ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิต

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Share this post