Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

How To ทอดปลาไม่ให้ติดกระทะ

How To ทอดปลาไม่ให้ติดกระทะ

#Howto ทอดปลาไม่ให้ติดกระทะ 🐟

1.ซับน้ำที่ตัวปลา แล้วทาด้วยเกลือให้ทั่ว

2.นำกระทะตั้งไฟจนร้อน เทน้ำมันปาล์มลงไป

3.ทอดด้วยไฟปานกลาง

4.รอปลาอีกด้านสุก แล้วพลิกเพียงครั้งเดียว

Share this post